انجمن نقشه کشی صنعتی ایران
 
قالب وبلاگ

مقدار واقعی یک مقاومت در عمل با مقداری که به وسیله سازنده قید می شود اختلاف دارد . این اختلاف "تولرانس"(tolerance) یا " درصد خطا " نامیده می شود و آن را برحسب درصد بیان می کنند .

 
انواع تلرانس:
 1. تلرانس حدي Limit tol. 
 2.  تلرانس مثبت و منفي Plus – minus tol.
 •  تلرانس دو طرف برابر
 •  تلرانس يك طرفه
 •  تلرانس دو طرف نابرابر


جدول تلرانسي Feature Control Frame
از 2 تا 5 خانه تشكيل شده است
 1. خانه اول: محل علامت تلرانس هندسي
 2. خانه دوم: مقدار تلرانس ذكر ميشود + تغيير دهنده را نيز ميتوان ذكر نمود
 3. خانه سوم: اولين مبنا ذكر ميشود + تغيير دهنده را نيز ميتوان ذكر نمود
 4. خانه چهارم: دومين مبنا ذكر ميشود + تغيير دهنده را نيز ميتوان ذكر نمود
 5. خانه پنجم: سومين مبنا ذكر ميشود + تغيير دهنده را نيز ميتوان ذكر نمود   

نحوه تلرانس گذاري روي نقشه:
 • تلرانس بر روي سطح
 • تلرانس روي بخشي از سطح
 • تلرانس روي محور يا صفحه تقارن
 • تلرانس روي محور مشترك
 
تغيير دهنده ها Modifiers
 
كاربرد تغيير دهنده ها Modifiers
 • تغيير مقدار و اندازه ناحيه تلرانسي
 • تغيير شكل يا تغيير مكان ناحيه تلرانسي
ناحيه تلرانسي تصويري Projected در ISO  و ANSI آمده است
ناحيه تلرانسي مماسي Tangent در ANSI آمده است
حالت آزاد Free State در ISO  و ANSI آمده است
براي قطعات منعطف لاستيكي و قطعات ريختگي با تنش مكانيكي بالا
بايد در نقشه جهت راستاي جاذبه زمين مشخص شده باشد
ناحيه تلرانسي RFS در ANSI آمده است
ناحيه تلرانسي ثابت و غير قابل تغيير است
 
حالت مجازي Virtual Condition
حالت مجازي يا بدترين حالت:
بدترين حالت فيچر كه در ماكزيمم ماده و حداكثر تلرانس هندسي باشد
در اينحالت اگر يك پوسته مونتاژي Mating Envelope بر فيچر مورد نظر تماس يابد اندازه حاصله اندازه مجازي يا Virtual Size ميباشد
 • براي شفت: V.C.S = MMC + Tolerance
 • براي سوراخ: V.C.S = MMC – Tolerance
در طراحي براي مونتاژ پيچ در سوراخ حتما بايد اندازه هاي مجازي پيچ و سوراخ درنظر گرفته شود تا تداخل صورت نگيرد
قطر پين گيجهاي موقعيت از طريق اندازه مجازي بدست مي آيد
 
راستي Straightness

تعريف خط راست: كوتاهترين فاصله بين دو نقطه
انواع راستي:
 • راستي براي سطح: (مثل: پايه و پيرو ؛ شفت جك هيدروليك)
 • ناحيه تلرانسي: بين دو خط موازي است و سطح مورد نظر هر شكلي ميتواند داشته باشد اين ناحيه تلرانسي موازي يا عمود به هيچ جايي نيست و كاملا آزاد است
 • راستي براي محور: (مثل: گايدستونها)
 • ناحيه تلرانسي: يك استوانه به قطر Øt
 • در يك استوانه اگر سطح آن راست باشد طبعا محور آن نيز راست است اما عكس آن صادق نيست
 
نكات:
تلرانسهاي فرم همگي در مورد سطح بحث ميكنند و تنها يك مورد از راستي وجود دارد كه در مورد محور صحبت ميكند
 • مقدار تلرانس هندسي راستي در سطح هميشه بزرگتر يا برابر مقدار تلرانس هندسي راستي در محور يك استوانه ميباشد
 • شرط ماكزيمم ماده در راستي امكان پذير است
توزيع خطاي راستي در طول سطح:
جهت جلوگيري از تمركز خطا در يك نقطه ميتوان نرخ توزيع خطا در طولهاي كوچكتر در نظر گرفت (مثل ميل ماهك)
 
 
تختي Flatness
 
تعريف سطح تخت: سطحي كه تمام نقاط آن در يك صفحه تخت قرار گرفته باشد
در تختي هميشه ناحيه تلرانسي يك فاصله است
فاصله بين دو صفحه تخت موازي كه موازي يا عمود به هيچ جايي نيست و كاملا آزاد است
راستي يك تلرانس دوبعدي است و تختي يك تلرانس سه بعدي است
توزيع خطاي تختي در سطوح:
جهت جلوگيري از تمركز خطا در يك نقطه ميتوان نرخ توزيع خطا در مساحتهاي كوچكتر در نظر گرفت (مثل: سطح نيم تنه و سرسيلندر)
 
گردي  Circularity Roundness
 
در گردي هميشه ناحيه تلرانسي يك فاصله است
ناحيه تلرانسي: فاصله بين دو دايره هم مركز كه در اين محدوده سطح هر فرمي ميتواند داشته باشد
 
استوانه اي Cylindricity
تلرانس گردي به كليه قطعاتيكه مقطع گرد داشته باشد قابل اعمال است (مثل: دمبل؛ مخروط؛ استوانه و ...) ولي تلرانس استوانه اي فقط به قطعات استوانه اي قابل اعمال است
 • در استوانه اي هميشه ناحيه تلرانسي يك فاصله است
 • فاصله بين دو استوانه هم محور كه در اين محدوده سطح هر فرمي ميتواند داشته باشد
استوانه اي بودن يعني:
جسمي كه داراي مقطع گرد (گردي) با يالهاي راست (راستي) و زاويه (توازي) نداشته باشد
البته زاويه يالها (توازي) با تلرانس ابعادي چك ميشود بنابراين استوانه اي تركيبي از گردي و راستي است
تلرانس گردي يك تلرانس دوبعدي است و تلرانس استوانه اي يك تلرانس سه بعدي است
محدود كردن خطاي گردي و راستي در خطاي استوانه اي:
با توجه به اجزاي تشكيل دهنده تلرانس استوانه اي (يعني تلرانسهاي گردي و راستي) ميتوان علاوه بر تلرانس استوانه اي محدوديت جداگانه اي براي هريك از اجزا در نظر گرفت
 
مبنا Datum
 
تعريف مبنا:
مبنا ميتواند يك نقطه؛ يك خط؛ يك صفحه يا هر سطح هندسي ديگري باشد كه از آن ابعاد اندازه گيري يا تلرانسهاي هندسي نسبت به آن داده ميشود
مبنا Datum : مبناهاي نقطه, خط يا سطحي هستند كه بصورت ايده آل در نقشه ها آورده ميشود
فيچرمبناDatum feature  : فيچرهاي واقعي قطعات هستند كه مبناها را ميسازند
مبناي شبيه سازي شده Simulated datum : سطوح مبناهاي مراجع اندازه گيري (مثل: صفحه صافي , گيج بلاك , تيغه هاي موازي , پين گيج ها و رينگ گيجها) كه در تماس با فيچر مبنا هستند و يك نقطه, خط يا صفحه را ميسازند
 
نحوه مبنا گذاري روي نقشه:
علامت مبنا
ترتيب مبناها
يك قطعه ميتواند يك مبنا داشته باشد
مبناي مشترك
سطح استوانه مبنا
محور استوانه مبنا
مركز كره مبنا
مبناهاي جزئي Partial Datum
 
راستا Orientation
 
تلرانسهاي راستا:
 • تعامد
 • زاويه اي
 • توازي
ناحيه هاي تلرانسي:
 • صفحه نسبت به سطح (صفحه)
 • خط نسبت به سطح (صفحه)
 • صفحه نسبت به خط
 • خط نسبت به خط
 
تلرانس زاويه اي يك مبحث عمومي از تلرانس راستا بوده و تلرانسهاي تعامد و توازي حالتهاي خاص ميباشند
ناحيه تلرانسي صفحه نسبت به صفحه:
 • زاويه اي:  ناحيه تلرانسي بين دو صفحه تخت موازي با زاويه مورد نظر نسبت به سطح مبنا ميباشد و سطح مورد نظر در اين ناحيه هر شكلي ميتواند داشته باشد
 • تعامد: ناحيه تلرانسي بين دو صفحه تخت موازي بوده و عمود به سطح مبنا ميباشد و سطح مورد نظر در اين ناحيه هر شكلي ميتواند داشته باشد
 • توازي: ناحيه تلرانسي بين دو صفحه تخت موازي بوده و موازي به سطح مبنا ميباشد و سطح مورد نظر در اين ناحيه هر شكلي ميتواند داشته باشد
در تلرانسهاي راستا جنس مقدار تلرانس هندسي از درجه نبوده بلكه از mm ميباشد
 • در تلرانسهاي راستا ميتوان از تلرانسهاي فرم براي محدود كردن رفتار سطح نيز استفاده كرد
 • ارتباط تلرانسهاي راستا با تلرانسهاي ابعادي
 • تلرانسهاي راستا در تلرانسهاي ابعادي شناور هستند
 • هميشه تلرانسهاي راستا كوچكتر از تلرانسهاي ابعادي است
شرايط محدوديت مبناي اول:
 • حتما بايد تلرانس تختي داشته باشد
 • ميتوان گفت كه حتي محدب نباشد Not convex
زاويه اي Angularity
توزيع خطاي زاويه اي:
جهت جلوگيري از تمركز خطا در يك ناحيه ميتوان نرخ توزيع خطا در فواصل كوچكتر در نظر گرفت

تعامد Perpendicularity Squareness
جهت جلوگيري از تمركز خطا در يك ناحيه ميتوان نرخ توزيع خطا در فواصل كوچكتر در نظر گرفت
 
مكان Location
 
تلرانسهاي مكان:
 • موقعيت
 • هم محوري و هم مركزي
 • تقارن
تلرانس موقعيت يك مبحث عمومي از تلرانس مكان بوده و تلرانسهاي هم محوري و تقارن حالتهاي خاص ميباشند

هم محوري/هم مركزي Concentricity
 • هم محوري و تقارن زماني مطرح ميشود كه مقدار فاصله صفر باشد يعني بحث انطباق صورت ميگيرد
 • هم محوري و هم مركزي در مورد محور يا مركز صادق است ولي تقارن در ساير موارد ( غير محور يا مركز ) صادق است
  در هم محوري Coaxiality :
 • ناحيه تلرانسي هميشه مقطع Ø دارد يعني دايره يا استوانه است
 • مبنا هميشه محور است
 • جهت فلش تلرانس هندسي بايد روي محور استوانه مورد نظر باشد
هم محوري در ماكزيمم ماده امكان پذير است
 در هم مركزي Concentricity :
زماني مطرح ميشود كه در يك فاصله مورد نظر از استوانه خطاي هم مركزي لازم است اندازه گيري شود
هم محوري و هم مركزي زماني مطرح ميشود كه مقدار فاصله صفر باشد يعني بحث انطباق (در مورد محور يا مركز) صورت ميگيرد
تقارن Symmetry تقارن يعني انطباق در ساير موارد ( غير محور يا مركز ) صادق است
انطباق مركز نسبت به مركز يعني هم مركزي
انطباق محور نسبت به محور يعني هم محوري
انطباق صفحه نسبت به صفحه يعني تقارن
انطباق صفحه نسبت به محور يعني تقارن
انطباق محور نسبت به صفحه يعني تقارن
 همانطوريكه در بحث هم محوري ناحيه تلرانسي حول محور مبنا تشكيل ميشود , در بحث تقارن نيز ناحيه تلرانسي بطور مساوي حول مبنا تشكيل ميشود (بدون فاصله)
تقارن در ماكزيمم ماده امكان پذير است
 
لنگي Run-out
 
انواع لنگي :
 • لنگي ساده (Circular Run-out) Simple Run-out
 • لنگي كلي Total Run-out
لنگي ساده يك تلرانس دو بعدي است و لنگي كلي يك تلرانس سه بعدي است
لنگي جزء تلرانسهايي است كه نياز به مبنا دارد , پس مستطيل تلرانس حداقل سه خانه است
ناحيه تلرانسي هميشه يك فاصله است
لنگي هميشه نسبت به محور است پس مبنا هميشه محور است
 لنگي هميشه نسبت به محور است پس مبنا هميشه محور است :
اگر راستاي فلش مستطيل تلرانس در جهت محور مبنا باشد به آن لنگي محوري (پيشاني) Axial Run-out گفته ميشود
اگر راستاي فلش مستطيل تلرانس در جهت عمود بر محور مبنا باشد به آن لنگي شعاعي Radial Run-out گفته ميشود
به لنگي شرط ماكزيمم ماده MMC تعلق نميگيرد.
لنگي ساده Simple Run-out
لنگي ساده محوري Simple Run-out Axial
لنگي ساده شعاعي Simple Run-out Radial
ناحيه تلرانسي فاصله بين دو دايره هم مركز ميباشد
در لنگي ساده شعاعي , براي هر دفعه اندازه گيري ساعت صفر مي شود
بزرگترين FIM ساعت بعنوان خطاي لنگي ساده شعاعي مي باشد
 لنگي كلي Total Run-out
لنگي كلي محوري Simple Run-out Axial
لنگي كلي شعاعي Simple Run-out Radial
ناحيه تلرانسي فاصله بين دو استوانه هم محور با محور مبنا ميباشد
در لنگي كلي شعاعي , فقط يكبار ساعت اندازه گيري صفر مي شود
بزرگترين FIM ساعت بعنوان خطاي لنگي كلي شعاعي مي باشد
  لنگي ساده ميتواند صفر باشد ولي لنگي كلي غير صفر باشد
لنگي كلي از كل سطح صحبت ميكند ولي لنگي ساده فقط از يك نقطه از سطح صحبت ميكند
 
پروفيل Profile
 
انواع پروفيل :
 • پروفيل خط Profile of line
 • پروفيل سطح Profile of surface
 • اكثر تلرانسهاي هندسي كه قبلا بحث شده را ميتوان بعنوان تلرانس پروفيل ارايه نمود (مانند: تلرانسهاي فرم , تلرانسهاي راستا و تلرانسهاي مكان)
 • اگر تلرانس پرفيل سطح بدون مبنا باشد يعني: تختي يا استوانه اي
 • اگر تلرانس پرفيل سطح داراي مبنا باشد يعني: توازي , تعامد , زاويه اي و موقعيت
  ناحيه تلرانسي در پروفيل :
در ISO ناحيه تلرانسي بطور مساوي (شبيه تقارن) حول پروفيل نقشه (تئوريك) تشكيل ميشود
بعبارت ديگر ISO ميگويد , ناحيه تلرانسي پروفيل بصورت يك كره ميباشد كه مركز آن روي تمامي خطوط پروفيل نقشه (تئوريك) تشكيل ميشود
يعني پوسته هايي كه بينهايت كره را از بيرون و داخل بغل كرده است


[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 13:37 ] [ بخش رایانه ] [ ]

در انطباقات ISO به جاي اعداد مربوط به انحراف اندازه ، از اعداد و حروف استفاده مي كنند، كه اعداد مشخص كننده كيفيت كار و حروف مشخص كننده موقعيت تلرانس نسبت به خط صفر است.

در انطباق ايزو براي تعيين مقدار انحراف اندازه فوقاني و تحتاني از جداولي به نام جداول انطباقات ISO كه در سيستم ثبوت سوراخ و سيستم ثبوت ميله تهيه شده است استفاده مي نمايند.


انواع انطباقات

الف)انطباقات سبک:

1-آزاد (روان):لقی زیاد است و به نیروی جا زدن نیازی نیست.

2-نسبتا روان:لقی متوسط است و با نیروی کم دست درگیری انجام می شود.

3-فیت:لقی کم است و با نیروی کف دست درگیری انجام می شود.

4-نسبتا سفت:بدون لقی است ,با ضربه ی چکش سبک درگیری انجام می شود.

5-خیلی سفت:تداخلی کم است,پرسی سبک,با نیروی پرس دستی سبک

ب)انطباقات سنگین:

1-پرسی:تداخلی متوسط,با ضربه ی چکش سنگین درگیری انجام می شود.

2-پرس محکم:تداخلی,نیاز به اختلاف دما وجود دارد,اتصال دائم خواهد بود.

3-پرسی سنگین:تداخلی سخت,نیاز به اختلاف دما وجود دارد,از نظر استحکام اتصال مثل جوشکاری است.

انطباق توسط عملیات حرارتی (انقباضی):

می توان با گرم کردن قطعه ای که دارای سوراخ است قطر آن را افزایش داد و بر عمس با سرد کردن
محور می توان قطر موثر آن را کاهش داد و سپس قطعات را در هم داخل نمود تا به درجه ی حرارت تعادل برسند یعنی دمای قطعات با هم برابر شود که در این حالت دو قطعه نیروی شعاعی زیادی به یکدیگر وارد می کنند.

در عمل انطباق دو حالت مبنای تشخیص است:

1-ثبوت سوراخ (سیلندر):اندازه ی سوراخ ثابت است و سایر اجزاء تغییر می کند.

تلورانس با حرف بزرگ در قسمت بالا و سمت راست نوشته می شود.

2-ثبوت میله:
اندازه ی قطر میله ثابت است.


 

[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 12:29 ] [ بخش رایانه ] [ ]

در نقشه های صنعتی پس از رسم هر قطعه باید آن را اندازه گذاری نمود که مقیاس آن به mm و یا in میباشد.

برای اندازه گذاری از خط نازک ، پیکان ، خطوط کمکی، عدد اندازه و همچنین برای زوایا از سهمی استفاده میشود.

خط اندازه : در موازات خط اصلی با فاصله 5الی 7 میلیمتر با خط نازک ممتد رسم میشود

خط کمکی اندازه : این خط با خط نازک ممتد عمود بر خط اندازه رسم می شود و حدود 1 الی 2 میلیمتر از خط اندازه عبور می کند .

فلش یا سهمی : سهمی ها روی خط اندازه در انتها با طولذ تقریبی 3 الی4 میلیمتر رسم می وند که راس آنها به خطوط کمکی منتهی می شود .البته بر اساس استاندارد ایزو چند نوع سهمی وجود دارد که پر کاربرد ترین آنها و به طور رایج در ایران سهمی توپر است که در بالا نمایش داده شده است .

عدد اندازه : با بلندی 3.5mm و در وسط خط اندازه و در بالای آن نوشته میشود . باید توجه داشت که در زمان نوشتن اندازه روی خط اندازه از نگارش علامت اختصاری جلوی خط اندازه (mm یا in یا cm) خود داری شود .[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 11:48 ] [ بخش رایانه ] [ ]

برای اینکه بتوانیم تمام قطعات یک مجموعه را ببینیم یا به عبارتی برای دید بهتر از داخل مجموعه آن را برش مقطعی میزنند و اجزای داخل قطعه بهتر دیده میشود.

برش روبرو یا قائم:


برش جانب یا نیمرخ:


برش افق یا سر :


[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 11:44 ] [ بخش رایانه ] [ ]

نقشه های انفجاری از خانواده نقشه های ترکیبی بوده و زمانی که به علت وجود تعداد زیاد تصاویر پرسپکتیو از قطعات یک دستگاه باعث سردرگمی مونتاژ کار دستگاه می شود , نقشه کش با ترکیب پرسپکتیوها به رسم نقشه های انفجاری می پردازد . نقشه های انفجاری به خصوص برای قطعات مفصل وپیچیده و نهوه مونتاژ آنها بسیار کاربرد دارد و در صنعت در تولید قطعات و دستگاه های پیچیده یک امر لازم است . البته ترسیم نقشه های انفجاری , مهارت و تسلط بالای نقشه کش را میطلبد که  این مهارت باید به گونه ای به کار گرفته شود تا در پایان نقشه حاصل شده برای مونتاژ کار همانند یک راهنما ی بسیار ساده عمل کند .(قطعات را می توان شماره گذاری نیز کرد)


[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 11:8 ] [ بخش رایانه ] [ ]

نقشه ای که از ترسیم چند قطعه به صورت مونتاژ حاصل می شود نقشه ترکیبی است که بهترین تمرین برای بالا بردن قدرت تجسم و مهارت و تسلط یک نقشه کش می باشد و کمک شایانی به درک انطباقات و انواع اتصالات می نماید .البته ترسیم این نقشه ها باید با دقت زیاد و مهارت کافی صورت گیرد و نقشه کش باید تسلط و آشنایی کافی با قطعات و نهوه عملکرد آنها را داشته باشد .در شروع کار ابتدا از نمای اصلی که همان نمای روبرو و مبنا است شروع می کنیم و پس از رسم آن , نمای روبرو سایر قطعات را به ترتیب بروی آن ترسیم کرده و خطوطی را که با رسم قطعات جدید در زیر قرار می گیرند و از دید مهو می شوند را پاک میکنیم (البته بنا بر نیاز و در موارد استثنا رسم خط چین مانعی ندارد ) . نقشه مرکب نمی تواند به تنهایی برای ساخت قطعه مورد استفاده قرار گیرد زیرا خالی از شرح جزئیات تمامی قطعات به کار رفته درآن است , نقشه مرکب را می توان برای توضیح بیشتردر برش نیز ترسیم کرد که در اکثر اوقات این کار انجام می شود

 


[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 10:58 ] [ بخش رایانه ] [ ]

رسم سه نما یا دو نمای یک قطعه از مجموعه ای را که با دست و ابزار رسم میشود و سپس آن را اندازه گذاری میکنند.


[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 10:47 ] [ بخش رایانه ] [ ]

انواع کاغذ از نظر جنس :

۱- کاغذ سفید : کاغذی است با ضخامت نسبتا زیاد و صیقلی و غیر براق که به افست نیز معروف است .مناسب برای ترسیم نقشه های دستی

۲- کاغذ شیشه ای مات : که معروف به کالک است.

۳- کاغذ پوستی : که نوعی از کاغذ شیشه ای مات است ولی نازک و نسبتا ارزان قیمت برای ترسیم نقشه های اولیه دقیق و همچنین دستی استفاده می شود .

انواع کاغذ از نظر خطوط :

۱- کاغذ شطرنجی : معمولا با فواصل ۵میلی متری تقسیم بندی شده است. این کاغذ برای ترسیم نقشه های دستی مناسب است.

۲- کاغذ میلیمتری : با تقسیم بندی ۱ میلیمتری ترسیم شده است و برای رسم جداول و نمودار ها استفاده می شود.

کاغذ نیم لگاریتمی : محور های طول کاغذ ها بر حسب میلی متر و محور قائم انها بر حسب لگاریتم تنظیم شده است برای ترسیم برخی از دیاگرام ها و نموگرام ها استفاده می شود.

۴- کاغذ تمام لگاریتمی : برای ترسیم منحنی ها و دیاگرام ها مورد استفاده قرار میگیرد هر دو محور انها بر حسب لگاریتم تقسیم بندی شده است.

۵- کاغذ های ایزومتریک : خطوط ان با زاویه ۳۰ درجه ترسیم شده است براغی ترسیم نمای مجسم ایزومتریک و با دست ازاد استفاده می شود.

۶- کاغذ های دیمتریک : خطوط ان با زاویه ۷ درجه و ۴۲ درجه است و برای ترسیمات سه بعدی دیمتریک و با دست ازاد استفاده می شود .

[ سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ ] [ 9:39 ] [ بخش رایانه ] [ ]

  تخته رسم
صفحه ای است مستطیل شکل، به ابعاد 70×100 سانتی متر از انواع چوبهای صنعتی که کناره سمت چپ آن سر تا سر از یک تکه چوب ساخته شده است. در حال حاضر تخته رسمهایی که برای استفاده دانش آموزان ساخته می شود، در ابعاد تقریبی 70×50 سانتی متر و از چوب های صنعتی مانند نئوپان که هردو سطح آن باروکش چوب پوشیده شده یا ، چوبهای چند لایه که اطراف آن رهواری از چوب سخت چسبانیده شده تا هم ضخامت چوب نئوپان یا چند لایی را بپوشاند و هم حرکت خط کش تی روی آن به آسانی انجام شود. معمولاً، دو پایه سراسری در جهت عرض آن چسبانیده شده است که به تخته رسم شیبی مناسب می دهد تا کار ترسیم بر روی آن،انجام میشود


 میز نقشه کشی
میزی است با رویه کاملاً صاف، نرم و مسطح با پایه های فلزی (بندرت چوبی) به ابعاد 80×120 سانتی متر و یا 120×180


خط کش تی

وسیله ای است که برای ترسیم خطوط افقی به کار برده می شود.

معمولاً خط کش های تی در دو نمونه ساخته می شوند :
یکی خط کش با سر ثابت که فقط برای رسم خطوط افقی قابل استفاده است. دیگر، خط کش با سر متحرک که تحت هر زاویه ای قابل تنظیم است و می توان به وسیله آن خطوط با زاویه دلخواه تنظیم نمود.
 

گونیا ها

برای کشیدن خطوط قائم و کلیه خطوطی که دارای زاویه ای مشخص (ضریبی از عدد 15) باشند، از گونیا استفاده می شود.

  انواع مدادها :

مداد، وسیله ساده ای است که برای نوشتن و کارهای شبیه به آن بکار می رود. در کارهای طراحی، نقشه کشی و کارهای گرافیک از انواع مدادها بر حسب ضرورت برای کارهای اولیه استفاده می شود.

به طور کلی مدادها به سه گروه تقسیم می شوند : گروه اول مدادهای سخت یا Hard که با حرف H مشخص شده اند. هر چه شماره H بالاتر باشد، سختی مواد بیشتر و کم رنگتر است.
گروه دوم مدادهای سیاه یا Blak می باشند که با حرف B مشخص شده اند. هر چه شماره B بیشتر باشد، مغز مداد نرمتر و رنگ آن سیاه تر (پررنگ تر) است. این مدادها بیشتر در کارهای طراحی هنری کاربرد دارند.
بجز دو گروه B,H دو نوع مداد نیز برای کارهای عمومی مانند نوشتن و نظایر آن کاربرد دارند، که با حرف HB,F مشخص شده اند. این دو مداد دارای کیفیتی متوسط می باشند چون تا حدودی سختی H و رنگ B را یکجا دارند.
 

  پرگار :

برای ترسیم دایره با شعاع های متفاوت، از پرگار استفاده می شود.
بازوهای پرگار باید بلند و مفصل دو بازو دارای پیچ کنترل باشد تا در موقع رسم دایره شعاع آن تغییر نکند.

 

  شابلن ها

شابلن وسیله ای است که به وسیله آن می توان شکل، مدل و یا حرف خاصی را به تعداد مورد نیاز به صورت یکسان و یک اندازه ترسیم نمود.
به طور کلی شابلنها را می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:
گروه اول:
شابلن حروف و اعداد
گروه دوم :
شابلنهای معماری
گروه سوم :
شابلنهای سطح های هندسی منظم
گروه چهارم :
شابلنهای تأسیساتی – الکتریکی و استراکچر 

پیستوله ها :

می توان گفت پیستوله ها نوعی شابلن هستند که برای ترسیم قوسها و منحنیهای مختلف بکار می روند.

نقاله :

از این ابزار، برای اندازه گیری زاویه و یا رسم راویه با درجه مشخص استفاده می شود. نقاله ، نیمدایره ای است از جنس پلاستیک شفاف و بی رنگ به نام «پلاکسی گلاس» که بسیار دقیق به 180 مدرج شده است و در دو جهت، از صفر تا 180

( در جهت عقربه ساعت و در جهت خلاف آن) شماره گذاری گردیده که هر قسمت آن، یک درجه را نشان می دهد. نمونه های دایره کامل آن که به 360 تقسیم شده نیز وجود دارد.  [ یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ ] [ 13:39 ] [ بخش رایانه ] [ ]

[ یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ ] [ 12:43 ] [ بخش رایانه ] [ ]

استاندارد کشور یا قاره       ...................           علامت اختصار

      امریکا      ….................................................         ANSI

       اروپا       ....................................................           CE

     استرالیا    ....................................................          SAA

       کانادا      ....................................................          CSA

      ایران        ....................................................         ISIRI

    انگلستان    ....................................................         BSI  

       ایتالیا       ....................................................          UNI

       روسیه     ...................................................         GOST

       ژاپن        ....................................................          JISC

       فرانسه   ....................................................           NF

 

[ یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ ] [ 12:28 ] [ بخش رایانه ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

برچسب‌ها وب
امکانات وب

كد ماوس
جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت